"WE ALL BEGIN WITH NOTHING, AND WE ALL RETURN WITH NOTHING!"
"Look into your heart. and Follow your nature."
ศิลปะของความว่างเปล่าช่วยบำรุงล้างความยุ้งเหยิงของสภาพจิตใจเราทำให้เรามีโอกาสรับรู้ตัวตนทีแท้จริงของเรา
(อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นำสู่ อนิมิตนิพพาน อัปณิหิตนิพพานและ สุญญตนิพพาน ซึ่ง สุญญตา คือ ความว่างเปล่า)
Music & Art Siriphong P.
Nickname : Phong
,

Siriphong’s Art & Music is a driving force to create art in every task. A work of art that focuses on the "Attitude" rather than in the "Form". And focuses on Emotional and Physical Expression, including the artist's own subconscious. It emphasizes the unique individuality of the Artists with hardly any reference to things in the World.Siriphong aims at expressing the emotions through colors & brush strokes. Feel the sound of Music, which is unable to understand by words.The painting will be abstract story in two-dimensional or three-dimensional according to the reality, which will not be able to describe the painting. When the whole picture is harmonized with the beats of the music, it balances the mood and sense. The artist builds the symbol of such overlapping stories and when touched with some pieces of music, it creates a meaning to the picture which is rare and feels like the voice ringing out of the picture.

Tuesday, January 26, 2010

God United

Digital Art $200 USD. signed by Artist
High Quality Print on Paper 15 x 21 in.
(Edition 100)

คำอธิบายของภาพนี้
"ไม่ว่าพระเจ้าจะมีกี่พระนาม จะมีกี่ร่าง หรือไม่ว่าเราจะเรียกว่าอะไร นั้นคือพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นหนึ่งเดี่ยวกัน คือ ธรรมชาติ วงกลมแต่ละวง แทนตัวพระเจ้าแต่ละองค์ ส่วนเส้นรอบๆนั้น คือการไหลเวียนของธรรมชาติที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาและเป็นหนึ่งเดียวกัน
"God by any name, from any tradition Jesus, Buddha, if you're calling them, you're calling God."
[สัญญลักขณ์ต่างๆ ในภาพนี้ เป็นเพรียงสัญญลักขณ์ส่วนตัว]
ทำไมถึงต้องเป็นวงกลม ที่มาเป็นตัวแทนพระเจ้า?
ความหมายส่วนตัว: วงกลม หมายถึง "ไม่มีวันจบสิ้น" ไม่มีเริ่มต้น และจบสิ้น ไม่มีต้นทาง และ ปลายทาง เป็นการไหลเวียนไปไม่รู้จบ ของธรรมชาติ
ทำไม่วงกลมต้องเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน?
ความหมายส่วนตัว: ศาสนาในโลกเรานี้มี หลายศาสนา ซึ่งต่างกัน และก็มองว่าศาสนาของตนนั้นจริงแท้สุด ยิ่งใหญ่สุด จนเกิดเป็นการขัดแย้งกันระหว่างศาสนา ทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบันนี้ก็ย้งมีกลับมาที่เล็กใหญ่! ผมไม่ได้เจาะจงว่า วงกลมสีนี้คือ ศาสนาหรือพระเจ้าองค์ใด? และผมก็ไม่สามารถไปกำหนดให้คนดูมองอย่างนั้นได้ มิอาจจะไปกำหนดให้ผู้ชมมองอย่างผมได้ (ขึ้นอยู่แต่ละผู้ชมแล้วละครับ!)
ทำไม่ต้องเป็นภาพขาวดำ?
ความหมายส่วนตัว: เพื่อให้ภาพนั้นมีความลึกลับ เพราะธรรมชาตินั้นมีความลึกลับแฝงอยู่

0 comments:

My Artwork Style

* Surrealism เป็นงานศิลปะที่มีลักษณะที่เหนือความเป็นจริง คืองานชนิดนี้จะเป็นการสร้างสรรค์มาจากจิตใต้สำนึก หรือ จินตนาการ และความฝัน โดยจะไม่คำนึงถึงหลักของเหตุผล ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่ง จะมีทั้งที่แสดงออกมาในลักษณะ ของความ น่ากลัว วังเวง น่าพิศวง และ ในลักษณะอื่นๆ ก็ขึ้นอยู่กับตัวศิลปินเอง งานชนิดนี้จะได้รับอิทธิพลมาจากยุค Romantic และจะมีความเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎี จิตวิเคราะห์ ของ Sigmund Freud

* Abstract เป็นงานมโนศิลปะ หรือ ศิลปะนามธรรม หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูป ภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง เรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม การศึกษาศิลปะแอบสแตรกต้องใช้สมาธิปัญญาพอสมควรความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากดูภาพเขียนนามธรรมนี้ ไม่สามารถบรรยายหรือบอกใครให้เข้าใจได้

*Abstract Expressionism เป็นงานศิลปะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ “ทัศนคติ” มากกว่าจะเหมือนในเรื่องของ “รูปแบบ” และให้ความสำคัญในเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์และกายภาพ และเน้นความเป็นปัจเจกเฉพาะตัวของศิลปิน การทำงาน (เขียนภาพ) โดยแทบจะไม่อ้างอิงถึงสรรพสิ่งใดๆในโลก แต่จะมุ่งไปที่การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่สดฉับพลัน ผ่านสีสันและฝีแปรง

* Suprematism คือ การหาบริเวณว่างของภาพในแง่ของความรู้สึกที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ และไม่มีความจริงแท้ที่จะยึดถือ ศิลปินในกลุ่มนี้ จึงเขียนภาพโดยจัดรูปทรงง่ายๆ เช่น รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมใหญ่ๆ จัดสีเรียบๆ แล้วไม่เขียนอะไรอีกเลย เป็นการจัดบริเวณว่างเสนอแก่ผู้ชมให้ใช้อารมณ์ และความรู้สึกเอาเอง