"WE ALL BEGIN WITH NOTHING, AND WE ALL RETURN WITH NOTHING!"
"Look into your heart. and Follow your nature."
ศิลปะของความว่างเปล่าช่วยบำรุงล้างความยุ้งเหยิงของสภาพจิตใจเราทำให้เรามีโอกาสรับรู้ตัวตนทีแท้จริงของเรา
(อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นำสู่ อนิมิตนิพพาน อัปณิหิตนิพพานและ สุญญตนิพพาน ซึ่ง สุญญตา คือ ความว่างเปล่า)
Music & Art Siriphong P.
Nickname : Phong
,

Siriphong’s Art & Music is a driving force to create art in every task. A work of art that focuses on the "Attitude" rather than in the "Form". And focuses on Emotional and Physical Expression, including the artist's own subconscious. It emphasizes the unique individuality of the Artists with hardly any reference to things in the World.Siriphong aims at expressing the emotions through colors & brush strokes. Feel the sound of Music, which is unable to understand by words.The painting will be abstract story in two-dimensional or three-dimensional according to the reality, which will not be able to describe the painting. When the whole picture is harmonized with the beats of the music, it balances the mood and sense. The artist builds the symbol of such overlapping stories and when touched with some pieces of music, it creates a meaning to the picture which is rare and feels like the voice ringing out of the picture.

Sunday, February 19, 2012

Symbol Design: for Care, Protection, Freedom
Lovingly hatches the mother bird the eggs with her babies out. That is Care If a bird of prey appears in the sky, the mother bird hidden quickly her little feathered children under her wings. That is Protection!

And if the time comes she teach them to use her own little wings. To rise in the sky and to fly with the wind at the bet. That is Freedom!

That is the reason why I have chosen this two bird. This mother bird with his feathered child stands for me as symbol for Care, Protection and Freedom.

Symbol Design: for Care, Protection, Freedom

Design by Siriphong P.

Saturday, April 16, 2011

รายการสอนศิลป์ : Sound-colour SynaesthesiaMonday, November 8, 2010

Video Art - Look Inside Of YouBuddha said,
"See yourself in others, who then can you hurt." "Hate never overcomes hate. Only love overcomes hate. Cultivate boundless love toward all beings."

More info: www.facebook.com/djphong

Thursday, September 30, 2010

Following the Buddha's Footsteps


Artworks: Anurot Chanphosri
Performance: Siriphong Pakaratsakun
Music: Le Garde - Wake Up Darling [Deeplay Mix]

Tuesday, June 22, 2010

Abstract Nude

Pastel on paper
Size 12 x 16 in.

Thursday, June 3, 2010

Sound of Mind [Abstract Expressionism]


Pastel on paper
size 12.5 x 19.5 in.

Monday, May 17, 2010

Sex together [Abstract Expressionism]

Pastel on paper
size 12.5 x 19.5 in.

Saturday, March 27, 2010

Body Nude [Abstract Expressionism]

NOT FOR SALE JUST FOR SHOW !

Wednesday, March 17, 2010

before to be Born

Pen on paper
size 15 x 21 in

My Artwork Style

* Surrealism เป็นงานศิลปะที่มีลักษณะที่เหนือความเป็นจริง คืองานชนิดนี้จะเป็นการสร้างสรรค์มาจากจิตใต้สำนึก หรือ จินตนาการ และความฝัน โดยจะไม่คำนึงถึงหลักของเหตุผล ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่ง จะมีทั้งที่แสดงออกมาในลักษณะ ของความ น่ากลัว วังเวง น่าพิศวง และ ในลักษณะอื่นๆ ก็ขึ้นอยู่กับตัวศิลปินเอง งานชนิดนี้จะได้รับอิทธิพลมาจากยุค Romantic และจะมีความเกี่ยวข้องกับ ทฤษฎี จิตวิเคราะห์ ของ Sigmund Freud

* Abstract เป็นงานมโนศิลปะ หรือ ศิลปะนามธรรม หมายถึง แบบอย่างของทัศนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติแวดล้อม ถ่ายทอดเป็นรูป ภาพ จะมีลักษณะเป็นสองมิติ หรือ สามมิติ ส่วนใหญ่จะไม่พรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง เรื่องราวล้วนเป็นนามธรรม การศึกษาศิลปะแอบสแตรกต้องใช้สมาธิปัญญาพอสมควรความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากดูภาพเขียนนามธรรมนี้ ไม่สามารถบรรยายหรือบอกใครให้เข้าใจได้

*Abstract Expressionism เป็นงานศิลปะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ “ทัศนคติ” มากกว่าจะเหมือนในเรื่องของ “รูปแบบ” และให้ความสำคัญในเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์และกายภาพ และเน้นความเป็นปัจเจกเฉพาะตัวของศิลปิน การทำงาน (เขียนภาพ) โดยแทบจะไม่อ้างอิงถึงสรรพสิ่งใดๆในโลก แต่จะมุ่งไปที่การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่สดฉับพลัน ผ่านสีสันและฝีแปรง

* Suprematism คือ การหาบริเวณว่างของภาพในแง่ของความรู้สึกที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ และไม่มีความจริงแท้ที่จะยึดถือ ศิลปินในกลุ่มนี้ จึงเขียนภาพโดยจัดรูปทรงง่ายๆ เช่น รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมใหญ่ๆ จัดสีเรียบๆ แล้วไม่เขียนอะไรอีกเลย เป็นการจัดบริเวณว่างเสนอแก่ผู้ชมให้ใช้อารมณ์ และความรู้สึกเอาเอง